BOUDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT __________________

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
__________________

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Viên thông hiệu quí Ðại sĩ Quán Âm

Mười hai nguyện lớn  Quảng đại cao thâm

Vào nơi khổ hải  Ðộ khỏi mê tân

Tầm thinh cứu khổ    Chốn chốn hiện thân.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

 

 

 

Trí Tuệ Rộng Sâu Đại Biện Tài
Ngự Toà Sen Báu Tuyệt Trần Ai
Hào Quang Chiếu Phá Muôn Ngàn Bệnh
Cam Lồ Tiêu Trừ Vạn Kiếp Tai


NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

 

 

Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa,
Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử,
Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.

 

 

NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT

  

 

 

 


 

Bậc Ứng Cúng Thế Tôn Điều Ngự
Chánh Biến Tri Minh Hạnh đủ đầy
Là Thầy khắp cả trời người
Chuyển xe diệu pháp cứu đời độ sanh
Như vầng mây sáng trong lành
Chở che hết thảy chúng sanh muôn loài


NAM MÔ TA BÀ THẾ GIỚI, TAM GIỚI ĐẠO SƯ , TỨ SANH TỪ PHỤ, 
NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ, THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN, BỔN SƯ 
THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?t=900&goto=nextnewest

  

  

 

Đấng Pháp vương vô thượng,  Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,   Cha lành chung bốn loại.

Qui y tròn một niệm,  Dứt sạch nghiệp ba kỳ, 

Xưng dương cùng tán thán,  Ức kiếp không cùng tận


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

 

Bậc Ứng cúng Thế tôn Điều ngự

Chánh biến tri Minh hạnh đủ đầy

Là Thầy khắp cả trời người

Chuyển xe diệu pháp cứu đời độ sanh

Như vầng mây sáng trong lành

Chở che hết thảy chúng sanh muôn loài

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT